امکانات و توانایی ها

طراحی و ساخت انواع هواساز آپارتمانی تبخیری

طراحی و ساخت انواع هواساز آپارتمانی تبریدی

 طراحی و ساخت انواع کانال تهویه

 طراحی و ساخت سایلنسر کانالی

 طراحی و ساخت سیستم بازیابی انرژی برای هواساز

 

 

 

 

شرکت اکسین

طراحی، مهندسی و تامین کالا در حوزه انرژی و ساخت هواساز آپارتمانی